Gmina Zblewo otrzymał dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019. Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanych dalej "Funduszem Solidarnościowym".

Środki te przeznaczone są na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach      i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem udzielenia pomocy jest również, oprócz opisanego wyżej posiadania orzeczenia, spełnienie kryterium dochodowego nie przekraczającego 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).