Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, należy pamiętać, że są to świadczenia ustalane na okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października oraz uzależnione od dochodu.

Obecne kryterium dochodowe poszczególnych świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi:

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy: 764zł/osobę;
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 1922zł/osobę;
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami: 674zł, a w przypadku dziecka z ustaloną niepełnosprawnością 764zł/osobę

Wszystkie powyższe kwoty stanowią kryterium w kwocie NETTO.

 

Informacja z Urzędu Skarbowego – ROK BAZOWY.

W okresie zasiłkowym 2017/2018, trwającym od 1 listopada 2017 do 31 października 2018, należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany w wysokości dochodów w 2017r. pełnoletnich członków rodziny.
Wszelkie zmiany w dochodach w trakcie okresu zasiłkowego trzeba niezwłocznie zgłosić!!!
W przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy należy pamiętać o przedstawieniu dochodów osiąganych na dzień złożenia wniosku!

ZMIANY W DOCHODZIE U PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY, UJETYCH WE WNIOSKU.

CZYM SPOWODOWANA JEST UTRATA DOCHODU
utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o zabezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego

UZYSKANIE DOCHODU:
uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej świadczeń alimentacyjnych
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842, 1933, 2169, i 2260 oraz z 2017r. poz. 60).

Każda nowo podpisana umowa może oznaczać UZYSKANIE DOCHODU, które należy niezwłocznie zgłosić w tutejszym Ośrodku!!!

Jeżeli jednym dochodem rodziny w dniu złożenia wniosku jest dochód uzyskany po roku bazowym., dochód uzyskany dzielimy przez liczbę członków rodziny.

Przykład.
Pan Jan zaczął pracę 26 marca 2017r. przedstawia zaświadczenie za miesiąc „drugi*” (czyli ten w którym osiągnął dochód) czyli kwiecień 2017r.

* kwota osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu
Dochód z zaświadczenia w wysokości netto dzielimy przez liczbę członków rodziny i w ten sposób wylicza się dochód w przeliczeniu na osobę.

 

LICZENIE DOCHODU:

dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, (tj. informacja z Urzędu Skarbowego);

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, (tj. oświadczenie)

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; (np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego i inne).

PUNKT a
INFORMACJA Z URZĘDU SKARBOWEGO
od dochodu z informacji odejmujemy:
– podatek
– składka społeczną
– składka zdrowotną*
= kwota netto : x miesięcy : liczbę osób w składzie rodziny = dochód netto w przeliczeniu na osobę

 • ·Dochód z informacji z Ministerstwa Finansów dzielony jest przez tyle miesięcy ile był osiągany!! Liczymy go, o ile w dniu złożenia wniosku jest nadal osiągany.

* z informacji z ZUS

PUNKT b
ZAŚWIADCZENIE Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego za 2016r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z następującymi informacjami: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

PUNKT c
DOCHODY NIEOPODATKOWANE
Dochody nieopodatkowane np. alimenty z wyroku, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, niektóre dochody z zagranicy, dochody z gospodarstwa rolnego.

DZIELIMY PRZEZ 12 MIESIECY, MIMO ŻE np. stypendium szkolne było pobierane tylko przez 6 miesięcy.

Przykład: Pani Joasia pobierała tylko pierwszy semestr stypendium w 2016r.(roku bazowym). Łącznie otrzymała 420zł. Jej skład rodziny wynosi 3 osoby. Dochód ten liczymy następująco:

420zł :12 miesięcy : 3 osoby = 11.67zł

JEST WYJĄTEK: Alimenty nie są liczone wtedy i tylko wtedy, gdy następuje utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Wygaszenie obowiązku alimentacyjnego przez Sąd nie jest utratą alimentów!!!!!

 

GOSPODARSTWO ROLNE:
Co roku obliczany jest dochód po ukazaniu się nowego obwieszczenia:

W dniu 23 września 2016 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2015 r. wynosił 1975 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie.


Przykład: Pan Wiktor posiada 7,9755 ha przeliczeniowych. Jego rodzina składa się z 5 osób.
Jak liczymy? Dochód z gospodarstwa wynosi 7,9755 x 164,58zł : 5 osób = 262,52 zł na osobę (nie przekraczają)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy