Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczenia 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.
 4. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie);
 • Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 Ważne!!!  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. ( np. otrzymywanego wraz rentą bądź emeryturą w ZUS, w KRUS lub MSW)

 

Do wniosku należy odpowiednio dołączyć w przypadku gdy wnioskodawcą jest:

Pełnoletnia osoba niepełnosprawna:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. decyzja przyznająca emeryturę lub rentę w celu zweryfikowania czy osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatek pielęgnacyjny;

Opiekun prawny bądź faktyczny:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej np. akt urodzenia, dowód osobisty
 3. zaświadczenie z sądu rejonowego, że jest opiekunem prawnym bądź faktycznym os. niepełnosprawnej,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 5. decyzja przyznająca emeryturę lub rentę w celu zweryfikowania czy osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatek pielęgnacyjny;

 Rodzic niepełnosprawnego dziecka:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej np. akt urodzenia, dowód osobisty
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 

Wymagane dokumenty:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019