Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o terminach wypłat świadczenia wychowawczego w okresie zasiłkowym od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Nadmieniamy, że w wytyczonych terminach świadczenie wychowawcze będzie realizowane zarówno w formie przelewów bankowych na wskazane konta indywidualne jak również będzie wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zblewie w godzinach od 9:00 do 14:00.

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych na okres od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r

 • 15 czerwiec 2021 r.
 • 15 lipiec 2021r.
 • 16 sierpień 2021r.
 • 15 wrzesień 2021r.
 • 15 październik 2021r.
 • 15 listopad 2021r.
 • 15 grudzień 2021r.
 • 17 styczeń 2022r.
 • 15 luty 2022r.
 • 15 marzec 2022r.
 • 15 kwiecień 2022r.
 • 16 maj 2022r.

W przypadku nie otrzymania dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z program Rodzina 500+ termin wypłaty świadczenia wychowawczego może ulec wydłużeniu do czasu jej otrzymania.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

Ważne!  Jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekuna faktycznego;

 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/najwazniejsze-informacje-o-programie-rodzina-502

 

 

Obecny okres 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 lipca 2019 r. i zakończy się 31 maja 2021 r.

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres 2021/2022,
na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego
i będzie trwał do 31 maja 2022.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Kompletny i podpisany wniosek można:

 • złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie przy ul. Głównej 17 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00;
 • przesłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo.
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych banków
 • przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/
 • przez platformy usług elektronicznych ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

 

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

 

Przykładowo wypełniony wniosek poniżej.

wzór wniosku 500+Wniosek, klauzulę oraz załącznik do wniosku w przypadku posiadania więcej niż czworo dzieci można znaleźć w zakładce druki do pobrania.
Odsyłamy również do zakładki druki do pobrania:

 • w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego lub formy wypłaty świadczeń wychowawczych na gotówkę.
 • oraz gdy jest potrzebne zaświadczenie o pobieranych świadczeniach.

Jeśli  Ty lub członek Twojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci,
przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej  w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pamiętaj zaznaczyć kratkę we wniosku na stronie 3 !

Postaraj się jak najdokładniej uzupełnić sekcję we wniosku  DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ, która znajduje się na 4 stronie. Podaj niezbędne dane dotyczące:

 • adresu zamieszkania osoby przebywającej za granicą,
 • nazwy pracodawcy, adresu zatrudnienia lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dokładne daty wyjazdów i powrotów,
 • pobieranie zasiłków dla bezrobotnych,
 • lub innych świadczeń emerytalno-rentowych,
 • numer identyfikacyjny w innym państwie np. numer ubezpieczenia.

Do formularza na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego warto też dołączyć dokumenty podane w instrukcji. Instrukcję wraz z formularzem można znaleźć w zakładce druki do pobrania lub na stronie: https://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego

Ważne!
W przypadku, gdy nie jest Ci znany adres osoby przebywającej za granicą (np. byłej/go żony/męża) należy podać ostatni znany adres pobytu i/lub numer identyfikacyjny stosowany w danym Państwie.
Powyższe informacje i dokumenty znacznie ułatwią Wojewodzie przebieg postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie jako organ właściwy  przekazuje wniosek wraz z całą dokumentację do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

logo programu 500+

 

„Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB - z 1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziły również zmiany w okresie ustalania  prawa do świadczenia wychowawczego”.

 

Materiały:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy