Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Tczewie do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Dokumenty:

 

Legitymacja emeryta i rencisty w Twoim telefonie – to już dostępne.

Od stycznia 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził elektroniczną wersję legitymacji dla emeryta i rencisty - mLegitymację.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

Więcej informacji:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że  zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z 2022r poz 2127)  dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny wprowadzono wsparcie w postaci zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej

 O w/w wsparcie może ubiegać się posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i  uprawnionym odbiorcą  energii elektrycznej.  Maksymalny limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej wynosi 3 MWh.  W tym celu należy złożyć  do przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej odpowiednie  oświadczenie , podając w nim numer Karty Dużej Rodziny i załączając kopię tej karty. Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023r.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze szczególnymi rozwiązaniami  służącymi ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023r.

Nadmieniamy, że  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. 

Ponadto  przypominamy że o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice , którzy  w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W tym przypadku karta przyznawana jest tylko rodzicom – bezterminowo.

Więcej inormacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej :
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wyczerpała się pula środków na wypłatę dodatków węglowych, otrzymanych w ramach I transzy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Otrzymane dotychczas środki finansowe pozwoliły na wypłatę 1769 dodatków.              
W związku z powyższym, informujemy, że z dniem 4 listopada 2022 r., do odwołania, wstrzymuje się wypłatę dodatków węglowych.            
Wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Zblewo zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Pomorskiego kolejnej transzy środków na wypłatę dodatku.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy