Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zblewie

logotyp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznawania oraz wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domowych" nie zostaną zakończone w przewidzianym ustawowo terminie tj. w terminie miesiąca od złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

 1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które nie zostały przekazane do dnia 23 października 2022 r. pomimo złożonego do Pana Wojewody zapotrzebowania,
 2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ile wyniesie dodatek?
W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Powyższe źródła ciepła winny być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie – od 26 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 – od 26 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie do 30 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Do pobrania:

dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypłaty dodatku węglowego nie zostaną rozpatrzone w przewidzianym ustawowo terminie tj. 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

 1. brak środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, które nie zostały przekazane do dnia 17 września 2022 r. pomimo złożonego zapotrzebowania,
 2. konieczność dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w każdej sprawie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakończenia postępowań po wejściu w życie ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, druk sejmowy nr 2543, dalej zwany ustawą, postępowania zostaną zakończone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą, na podstawie przepisów przejściowych wskazanych w art. 52.

Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, zostaną uruchomione niezwłocznie  po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje, w dniach 13.09.2022r. oraz 14.09.2022r. będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE l 72 z 12.03.2014r. str.1) .

Pomocą żywnościową mogą być objęte rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. :  

 • 1707,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej  i 
 • 1320 zł - dla osoby w rodzinie

Nadmieniamy, że żywność będzie wydawana w budynku Zakładu Komunalnego w Zblewie przy ul. Chojnickiej 5 b – hydrofornia (wjazd za starą szkołą). Przypominamy o obowiązku posiadania własnych siatek, toreb w celu zapakowania otrzymanych produktów.

Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 :

Wtorek  – 13.09.2022r. w godzinach

 • 8.30 - 10.00 - Zblewo ul. Pinczyńska, Pałubińska, Łąkowa, Dworcowa, Dworzec, Kościerska, Suche Bagno,  Ciska
 • 11.00 – 12.30 - Zblewo działki ( Akacjowa, Północna, Wiązowa, Brzozowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, ks. Krefta, Modrzewiowa, Różana, Słoneczna, Topolowa), Białachowo, Białachówko, Zblewo ul.  Białachowska
 • 12.30 – 13.30 – Zblewo ul. Prywatna, Sportowa, Borzechowska, Chojnicka, Starogardzka, Główna, Leśna, Kościelna, Zielona Dolina, Podgórna, Polna, Młyńska
 • 13.30 - 14.30 - Pinczyn ul. Semlińska, Sportowa, Nowodworska, Gajowa, ks. Hoffmana, Jezierska, Główna, Boczna, Mostowa, Nadrzeczna, Podgórna, ul. Ciska

Środa -   14.09.2022r. w godzinach:

 • 8.00 – 9.30 - Jezierce, Kleszczewo, Semlin, Tomaszewo, Wałdówko, Zawada, Lipia Góra, Bukowiec Królewski
 • 11.00 - 12.30 Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo, Radziejewo, Pałubinek, Pinczyn ul. Pałubińska
 • 12.30 – 13.30 - Borzechowo, Jeziornik, Mały Bukowiec
 • 14.00 – 15.00 – Bytonia, Cis, Trzosowo

Osoby które do tej pory nie korzystały z pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w kryterium dochodowego mogą skontaktować się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej i złożenia wymaganej dokumentacji.

baner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego.         
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie do 30 listopada 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie zostaną rozpatrzone.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

 • Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie– od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 • Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie, ul. Główna 17 – od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Warunki do otrzymania dodatku węglowego:

Dodatek węglowy przysługuje jeżeli:           
1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,         
2. źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.        

Przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek węglowy przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Do pobrania:

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Za fałszywe oświadczenie grozi kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

20180422

Sprzęt Rehabilitacyjny

images01

ŚDS Gminy Zblewo

logo sds

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Bezpieczny i Aktywny Senior

bezpieczny senior

PZERiI k.Zblewo

logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

oferty pracy